Inleiding
Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website. De Algemene Voorwaarden bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees deze daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

 

Definities
Knuffelmakers: gevestigd te Haarlem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 67611001 handelend onder de naam Knuffelmakers.
Website: de website van Knuffelmakers, te raadplegen via knuffelmakers.nl en alle bijbehorende subdomeinen.
Klant: de klant die al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf een Overeenkomst aangaat met Knuffelmakers en/of zich geregistreerd heeft op de Website.
Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Knuffelmakers en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
Ontwerp: Een voorstel dat Knuffelmakers per e-mail aan Klant toestuurt waarop feedback gegeven mag worden.
Eindproduct: Het product dat Knuffelmakers aan Klant levert op basis van het akkoord dat op het Ontwerp is gegeven. .
Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
1.1. Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van Knuffelmakers zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
1.2. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Knuffelmakers slechts bindend, indien en voor zover deze door Knuffelmakers uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
1.3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 2. Prijzen en informatie
2.1. Alle op de Website en in andere van Knuffelmakers afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
2.2. Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.
2.3. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Knuffelmakers kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Knuffelmakers afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
2.4. Knuffelmakers kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

 

Artikel 3. Totstandkoming Overeenkomst
3.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van Knuffelmakers door middel van het insturen van het bestelformulier aan Knuffelmakers en het voldoen aan de daarbij door Knuffelmakers gestelde voorwaarden.
3.2. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Knuffelmakers het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
3.3. Knuffelmakers kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Knuffelmakers op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

 

Artikel 4. Uitvoering Overeenkomst
4.1. Zodra de bestelling door Knuffelmakers is ontvangen, stuurt Knuffelmakers het Ontwerp voor de producten overeenkomstig de specificaties zoals ontvangen van de Klant met inachtneming van het in lid 4 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe. De Klant blijft verantwoordelijk voor het sturen van de juiste en zo volledig mogelijke specificaties, op basis waarvan het Ontwerp wordt gemaakt.

4.2. Indien Klant meent dat het Ontwerp niet aan de Overeenkomst voldoet, brengt deze Knuffelmakers daarvan zo spoedig mogelijk na ontvangst hiervan op de hoogte. In dit geval treden partijen in overleg om in redelijkheid tot een oplossing te komen. Uitgangspunt hierbij is dat het Ontwerp is gebaseerd op de door Klant aangeleverde specificaties en dat Knuffelmakers een inspanningsverplichting heeft deze zo goed als mogelijk, met behoud van haar artistieke vrijheid die zo kenmerkend is voor Knuffelmakers, te verwerken. Indien Knuffelmakers de klacht terecht acht, zal Knuffelmakers het Ontwerp aanpassen. Knuffelmakers is niet gehouden meer dan twee keer aanpassingen aan het ontwerp te doen. Indien het verzoek om aanpassing van het Ontwerp een gevolg is van het onjuist of onvolledig aanleveren van de gevraagde specificaties, dan wel wanneer de aanpassing van het Ontwerp op verzoek van Klant is terwijl Knuffelmakers aan haar verplichtingen heeft voldaan, behoudt Knuffelmakers zich het recht voor de meerkosten in verband met de extra aanpassingen bij de Klant in rekening te brengen. Vanzelfsprekend worden deze meerkosten eerst aan de Klant ter goedkeuring voorgelegd. In het geval partijen er in redelijkheid niet uitkomen en het Ontwerp daarom niet in het Eindproduct resulteert, zal Knuffelmakers 20% van het aankoopbedrag aan Klant restitueren.
4.3. Knuffelmakers is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
4.4. De levertermijn bedraagt 2 weken na akkoord op het Ontwerp. De wijze van levering kan op verschillende manieren plaatsvinden en is ter keuze van Knuffelmakers.
4.5.  Klant heeft de verplichting de geleverde producten bij ontvangst te inspecteren en bij gebleken gebreken, deze binnen bekwame tijd schriftelijk aan Knuffelmakers te melden. Zie ook artikel 7 hieronder.
4.6. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.

 

Artikel 5. Herroepingsrecht
5.1. Klant heeft geen recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Knuffelmakers te ontbinden nu de producten door Knuffelmakers tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Klant.

 

Artikel 6. Betaling
6.1. Klant dient betalingen aan Knuffelmakers volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Knuffelmakers is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent Klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.

 

Artikel 7. Garantie en conformiteit
7.1. Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door Knuffelmakers een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type Klanten.
7.2. Knuffelmakers staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Knuffelmakers er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. Anders geldt dat het product geschikt is voor normaal gebruik.
7.3. Indien het afgeleverde product volgens Klant niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een bekwame termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Knuffelmakers daarvan in kennis te stellen. Ter volledigheid, het niet beantwoorden aan de Overeenkomst betekent dat het afgeleverde product significant afwijkt van het door Klant goedgekeurde ontwerp of dat het product gebreken vertoont die normaal gebruik in de weg staan. Knuffelmakers merkt hierbij op dat er minimale afwijkingen in kleur tussen het goedgekeurde ontwerp en het product kunnen optreden.
7.4. Indien Knuffelmakers de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.

 

Artikel 8. Klachtenprocedure
8.1. Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Knuffelmakers, dan kan hij bij Knuffelmakers telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.
8.2. Knuffelmakers geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 2 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Knuffelmakers binnen 2 dagen na de ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid
9.1. Dit Artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
9.2. De totale aansprakelijkheid van Knuffelmakers jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).
9.3. Aansprakelijkheid van Knuffelmakers jegens Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval – maar uitdrukkelijk niet uitsluitend – begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
9.4. Buiten de in de vorige twee leden van dit Artikel genoemde gevallen rust op Knuffelmakers jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit Artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Knuffelmakers.
9.5. De aansprakelijkheid van Knuffelmakers jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Klant Knuffelmakers onverwijld en deugdelijk schriftelijk ingebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Knuffelmakers ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Knuffelmakers in staat is adequaat te reageren.
9.6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Knuffelmakers meldt.
9.7. In geval van overmacht is Knuffelmakers niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Klant ontstane schade.

 

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud Zakelijke Aankopen
10.1. Alle geleverde goederen blijven het eigendom van Knuffelmakers totdat alle vorderingen die Knuffelmakers op Zakelijke Klant heeft (inclusief eventuele daarmee verband houdende (incasso)kosten en rente) volledig zijn betaald.
10.2. Zakelijke Klant is vóór bedoelde eigendomsovergang niet bevoegd deze zaken, anders dan overeenkomstig zijn normale bedrijf en de normale bestemming van de zaken, te verkopen, af te leveren of anderszins te vervreemden. Daarnaast is het Zakelijke Klant niet toegestaan om deze zaken te verpanden of aan derden enig ander recht daarop te verlenen zolang de eigendom van deze zaken niet op Zakelijke Klant is overgegaan.
10.3. Zakelijke Klant is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Knuffelmakers te bewaren.
10.4. Knuffelmakers is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd en nog bij de koper aanwezig zijn, terug te nemen indien Zakelijke Klant niet voor tijdige betaling van de facturen zorg draagt of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren.
10.5. Zakelijke Klant zal Knuffelmakers te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn zaken ter inspectie ervan en/of ter uitoefening van de rechten van Knuffelmakers.

 

Artikel 11. Persoonsgegevens
11.1. Knuffelmakers verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform privacy statement. Deze is hier te vinden: knuffelmakers.nl/privacyverklaring

 

Artikel 12. Slotbepalingen
12.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
12.2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Knuffelmakers gevestigd is.
12.3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
12.4. Onder schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

 

Contactgegevens
Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

Knuffelmakers
Paviljoenslaan 9
2012 JE Haarlem
telefoon: 023-7100151
e-mail: hallo@knuffelmakers.nl
KvK-nummer: 67611001
btw-nummer: NL857092960B01