Disclaimer voor knuffelmakers.nl
Knuffelmakers (Kamer van Koophandel: 67611001) verleent u hierbij toegang tot knuffelmakers.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen. 
Knuffelmakers behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Knuffelmakers spant zich in om de inhoud van knuffelmakers.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. 
De op knuffelmakers.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Knuffelmakers.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op knuffelmakers.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Knuffelmakers.Voor op knuffelmakers.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Knuffelmakers nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Knuffelmakers.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Knuffelmakers, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.